เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 731,222
Page Views 921,226
สินค้าทั้งหมด 1
 

ธรรมแนวปฏิบัติ

ธรรมแนวปฏิบัติ

ธรรมบรรยายภาคปฏิบัติ

คำปรารภ

          อาตมภาพได้รับธรรมบรรยายสติปัฏฐาน ๔ ของท่านอาจารย์สัทธรรมรังสี สยาดอ  เจ้าสำนักสัทธรรมรังสีตาราม เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียรม่า ซึ่งท่านได้มาสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ ประเทศไทย เมื่อประมาณปี ๒๕๔๒ เป็นธรรมบรรยายที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A ๔ ธรรมดา เย็บเล่มแล้วแจก อ่านแล้วก็รู้สึกว่าธรรมบรรยายของท่านอาจารย์จะแตกต่างไปจากธรรมบรรยายของอาจารย์รูปอื่นๆ โดยท่านอาจารย์จะเน้นสอนในเรื่องของการกำหนดอิริยาบถย่อยแบบละเอียด และเมื่อนำไปปฏิบัติตาม และแนะนำผู้ปฏิบัติท่านอื่นทำ ก็เห็นว่าทำให้ผู้ปฏิบัติรับรู้สภาวธรรมเร็วขึ้น ได้เข้าใจคำว่า “ได้ญาณ” คืออะไร? (ด้วยประสบการณ์ของตนเอง) จึงมีความตั้งใจจะเรียบเรียงคำบรรยายธรรมชุดนี้พิมพ์เป็นหนังสือเผยแผ่แจกให้แก่ผู้ที่สนใจได้อ่านและนำไปปฏิบัติจนได้รับผลของการปฏิบัติตามความเพียรและบารมีของตน

และนับเป็นโชคอันดีที่ท่านพระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร ได้เมตตาช่วยตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมคำบรรยายที่ไม่ตรงสภาวะ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านอาจารย์ได้เคยเป็นล่ามแปลธรรมบรรยายจากภาษาพม่ามาเป็นภาษาไทยในช่วงที่ท่านอาจารย์สัทธรรมรังสี สยาดอ มาสอนในประเทศไทย จึงมีความมั่นใจว่าธรรมบรรยายเล่มนี้จะตรงตามความประสงค์ของผู้บรรยายแบบสมบูรณ์ที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร ไว้ ณ ที่นี้

อาตมภาพขออุทิศส่วนบุญในการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ แด่คุณพ่อปัญญา คุณแม่จันทร์เป็ง ปินคำ - ครูอาจารย์ทุกๆท่าน ตลอดถึงญาติทั้งปวงที่ล่วงลับไปแล้ว ขอจงได้มาอนุโมทนาในธรรมทานครั้งนี้ ถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันทุกผู้ทุกคน ทุกตน

ขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์และช่วยเหลือในการจัดทำรูปเล่ม ตรวจทาน แก้ไข จนสำเร็จเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยบุญนี้ขอจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ทุกๆท่านได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน โดยเร็วเทอญฯ

 

                                                           พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

                                                           ๕  กรกฏาคม ๒๕๔๘

วัดภัททันตะอาสภาราม

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร. 01-7130764, 05-2153828

 

 

 

 

                                                    คำอนุโมทนา

         หนังสือแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเล่มนี้ ผู้รวบรวมได้รวบรวมขึ้นมา เพื่อหวังให้ผู้ที่สนใจแนวทางในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ศึกษาและนำมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นแนวทางอันสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายมีความโลภเป็นต้น ที่เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารได้

       พระอาจารย์สัทธัมมรังสี ที่เป็นผู้บรรยายนั้น ท่านมีความชำนาญในวิธีการสอนเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับทั้งชาวพม่าและต่างประเทศเป็นอันมาก จะเห็นได้จากภารกิจของท่านที่ถูกนิมนต์ไปสอนยังต่างประเทศทุกๆปี และสำนักปฏิบัติธรรมที่ท่านดูแลอยู่ ก็จะมีผู้ที่สนใจทั้งญาติโยมชาวพม่าและชาวต่างชาติ มาสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และกิตติศัพท์อันเป็นที่เรื่องลือโดยทั่วไปของท่านก็คือท่านจะเน้นเรื่องอิริยาบถย่อย และท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาสูง ยังไม่เคยมีใครเห็นท่านโกรธเลย

       และจากการที่เคยนิมนต์ท่านมาสอนกรรมฐานช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ และได้เป็นล่ามอยู่กับท่านที่เมืองไทยในช่วงดังกล่าว จะเห็นความมีเมตตาและความเรียบง่ายของท่าน ซึ่งเป็นที่น่าเคารพน่าศรัทธาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง และสัมผัสได้ในความมีเมตตาของท่าน

       หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนา และคุณของนักปฏิบัติ พร้อมทั้งวิธีการกำหนด การนั่งสมาธิ  - เดินจงกรม – การกำหนดเวทนา ตลอดถึงวิธีกำหนดอิริยาบถย่อย และการเจริญอินทรีย์เป็นต้น สมกับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้ที่ต้องการศึกษา และใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

       จึงขออนุโมทนากุศลเจตนาของพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามรวบรวมธรรมบรรยายให้เป็นรูปเล่มขึ้นมา ยอมเสียสละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในครั้งนี้ ก็เพื่อที่มุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาวิธีที่ถูกต้อง จะได้ไม่หลงทาง และนำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติที่ถูกวิธี ทั้งยังเป็นการช่วยให้ศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตย์มั่นคงตราบนานแสนนานอีกด้วย

       บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จในครั้งนี้ ขอบุญกุศลนั้นตอบสนองให้ผู้ที่รวบรวมหนังสือนี้ และผู้ที่มีส่วนร่วมให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานอันปราศจากโทษทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระชินศรี จนกว่าจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงสุขอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานด้วยเทอญฯ

 

                                                       พระอาจารย์สว่าง  ติกฺขวีโร

 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์

 แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร

 กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next]
  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view